Algemene voorwaarden

Voor het aanbod "Design&Consult voor eindgebruikers" gelden de navolgende voorwaarden tussenePages GmbH, Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, verder te noemen: "opdrachtnemer", en


de eindgebruiker, verder te noemen: "opdrachtgever",


Hoofdstuk I.


§ 1. Doel van de overeenkomst


1.


De opdrachtnemer ontwikkelt en verkoopt software voor het exploiteren van een onlineshop. De opdrachtgever beoogt de hem door de opdrachtnemer, of door enige derde op grond van een andere overeenkomst voor gebruik ter beschikking gestelde standaardsoftware van de opdrachtnemer door deze een design te laten geven en aan zijn behoeften te laten aanpassen, of zich dienaangaande te laten adviseren.


2.


De opdrachtnemer past de software op basis van een standaard prestatiecatalogus overeenkomstig de door de opdrachtgever gekozen prestatieomvang aan. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer hem tegen betaling met betrekking tot de bediening en het gebruik van de beschikbare/aangepaste en ingerichte software verduidelijking bieden en eventueel verder adviseren.§ 2. Het sluiten van de overeenkomst


1.


Indien de opdrachtgever via internet, e-mail, telefoon, fax of via een ander communicatiemiddel een bestelling aan de opdrachtnemer verzendt/verstrekt, geeft hij een aanbod in de zin van de §§ 145 e.v. BGB af gericht op het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer. De opdrachtgever ontvangt een ontvangstbevestiging van de bestelling per e-mail (bestelontvangstbevestiging). Deze bestelontvangstbevestiging vormt geen aanname van het gedane aanbod en dient slechts ervoor de opdrachtgever te informeren over het feit dat zijn bestelling bij de opdrachtnemer is aangekomen.


2.


De overeenkomst met de opdrachtnemer komt tot stand, zodra deze het aanbod aanneemt. Dit wordt de opdrachtgever door een tweede mail van de opdrachtnemer bevestigt (opdrachtbevestiging).§ 3. Prestatieomvang


1.


De door opdrachtnemer in een concreet geval verschuldigde prestatie blijkt uit de bij het verstrekken van de opdracht gekozen en door de opdrachtnemer per e-mail (aanvaardingsbevestiging) bevestigde prestatie.


2.


De opdrachtgever zal zelf voor de plaatsing van de website op het internet en voor bereikbaarheid van de website op het internet zorgen. De opdrachtnemer is noch tot het beschikbaar stellen van opslagcapaciteit voor de website (hosting), noch tot het verschaffen van een internetdomein gehouden. Ook de verschaffing van toegang tot het internet (access providing) behoort niet tot de door opdrachtnemer te leveren prestatie.


3.


De opdrachtnemer verstrekt aan opdrachtgever een eenvoudig, niet overdraagbaar gebruiksrecht aan het door hem ontwikkelde shopdesign.


4.


Het is de opdrachtnemer toegestaan, de onlineshop van opdrachtgever als referentie te gebruiken en vanuit zijn websites middels backlinks de onlineshop aan zijn website te linken.


5.


Alle boven de prestatieomvang van de productbeschrijving uitstijgende prestaties geschieden tegen betaling en dienen door opdrachtnemer tegen de gebruikelijke uurtarieven te worden vergoed.


6.


De in de productbeschrijving opgenomen afbeeldingsrechten kunnen uitsluitend van een door opdrachtnemer uit te zoeken agentuur worden verworven.


7.


Achter de in de productbeschrijving opgenomen details van de prestatieomvang staan berekende bij opdrachtnemer benodigde tijdsaanduidingen, die de opdrachtnemer uitsluitend uit coulanceoverwegingen in een individueel geval kan overschrijden. De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer telkens tijdig op het verstrijken van de opgegeven tijdhoeveelheid gewezen.§ 4. Advisering door opdrachtgever


1.


De opdrachtnemer verplicht zich de opdrachtgever zowel over ontwikkelingsmogelijkheden alsook over mogelijke functionaliteiten van de software volledig binnen de overeengekomen adviseringstijd te adviseren. Bij de advisering zal opdrachtnemer rekening houden met de vraag welke doelgroepen door de te plaatsen software dienen te worden bereikt en welke doelen de opdrachtgever met de website nastreeft. Over voor- en nadelen van concrete ontwikkelings- en functionaliteitskenmerken zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op gelijke wijze informeren als over algemene kennis die de opdrachtnemer omtrent gewoonten en behoeften van internetgebruikers – bijvoorbeeld met betrekking tot website-wachttijden en het op waarde schatten van teksten en grafische elementen – heeft.


2.


Branchespecifieke kennis, alsook juridische advisering kan door opdrachtnemer niet worden verwacht. De opdrachtnemer is in het bijzonder niet verplicht door onderzoek, enquêtes of andere middelen van marktonderzoek specifieke kennis met betrekking tot de gewoonten en het gebruikersgedrag van personen te vergaren die tot de doelgroepen van de shops kunnen worden gerekend.


3.


Na oplevering van het design door de opdrachtgever dienen algemene gebruikersaanvragen aan de onlineshop uitsluitend aan het daartoe aangewezen supportcenter van de contractspartij voor de shophuur te worden gesteld.


4.


Het is uitsluitend aan de opdrachtgever voor zijn onlineshop op het internet reclame te maken en deze bekend te maken.Hoofdstuk II. Designprestaties


Voor zover de opdrachtnemer tot ontwikkeling van een shop-design gehouden is, gelden tevens de bepalingen van dit hoofdstuk.§ 5. Designfases


1.


Voor de aanpassing van de website van de opdrachtgever door opdrachtnemer is samenwerking tussen beiden noodzakelijk volgens de navolgende bepalingen.


2.


Op basis van de eisen van opdrachtgever met betrekking tot omvang en functionaliteit van de website, rekeninghoudend met de doelgroepen die door de website dienen te worden bereikt, ontwikkelt opdrachtnemer voor de opdrachtgever een basisversie van de website (ontwerp). Het ontwerp moet de structuur van de website laten zien, dient alle wezenlijke ontwikkelingskenmerken te omvatten en dient de noodzakelijke basisfunctionaliteiten te kennen. Tot de noodzakelijke basisfunctionaliteiten behoren in het bijzonder het deugdelijk functioneren van hyperlinks die de diverse websites verbinden en de omzetting van een website layout.


3.


Het invoegen van e-mailvensters, reclamebanners en animaties behoort niet tot de door opdrachtnemer te leveren prestatie.


4.


Op basis van de met opdrachtgever afgestemde basisversie van de shop ontwikkelt opdrachtnemer de shop in een gebruiksgerede versie.§ 6. Medewerkingsverplichting van de opdrachtgever


1.


Opdrachtgever stelt aan opdrachtnemer de in de shop op te nemen content ter beschikking. Voor het vervaardigen van content is alleen de opdrachtgever verantwoordelijk. Tot een beoordeling van de vraag of de door opdrachtgever ter beschikking gestelde content voor het door de shop nagestreefde doel geschikt is, is opdrachtnemer niet gehouden. Slechts bij overduidelijke fouten is opdrachtnemer gehouden de opdrachtgever op tekortkomingen in de inhoud te wijzen.


2.


Tot de door opdrachtgever ter beschikking te stellen content behoren in het bijzonder de op de website te plaatsen teksten. Afbeeldingen en overig grafisch materiaal, afbeeldingen en overig grafisch materiaal dienen aan de opdrachtnemer in JPEG-format met een omvang van niet meer dan 400 kb per afbeelding ter beschikking te worden gesteld, teksten dienen in ANSI, Doc of txt format ter beschikking te worden gesteld.§ 7. Oplevering en overige medewerkingsverplichtingen


1.


Zodra de opdrachtnemer een basisversie van de shop heeft ontwikkeld die aan de overeengekomen eisen (§ 3 lid 1 van deze overeenkomst) voldoet, zal opdrachtgever de basisversie schriftelijk (§ 126 b BGB) afnemen.


2.


Zodra de opdrachtnemer de internetshop gereed heeft overeenkomstig de overeengekomen eisen (§ 5 lid 5 van deze overeenkomst), zal opdrachtgever de uiteindelijk ontwikkelde shop schriftelijk (§ 126 b BGB) afnemen.


3.


Voor zover de opdrachtnemer aan opdrachtgever voorstellen, ontwerpen, testversies e.d. ter beschikking stelt, zal opdrachtgever binnen de grenzen van het redelijkerwijs mogelijke deze snel en zorgvuldig onderzoeken. Eventuele op- of aanmerkingen en wijzigingswensen dient de opdrachtgever aan de opdrachtnemer telkens omgaand mee te delen.


4.


De opdrachtgever ontvangt na beëindiging van de designprestatie een e-mail met het verzoek de afname van het design te bevestigen, dan wel, onder vermelding van precieze gronden, uiteen te zetten waarom de afname niet kan worden bevestigd. Ontvangt opdrachtnemer binnen zeven dagen geen reactie van opdrachtgever op de e-mail met het verzoek of bevestiging van de afname ontvangen, wordt de afname door opdrachtgever geacht te zijn bevestigd.


5.


Het niet voldoen door opdrachtgever aan zijn medewerkingsverplichtingen op grond van de §§ 6 en 7 van deze overeenkomst gerechtigd de opdrachtnemer tot een beroep op een opschortingsrecht jegens de opdrachtgever en laat de aanspraak van opdrachtnemer op vergoeding van de door hem geleverde prestatie onverlet (§ 9 lid 2, 2e volzin juncto § 8, 2e volzin).Hoofdstuk III. Vergoeding; wijzigingswensen§ 8. WijzigingswensenOpdrachtnemer is niet gehouden wijzigingswensen en/of aanvullende wensen van opdrachtgever te vervullen die betrekking hebben op reeds afgenomen prestaties of die (ingeval van beperkte advisering) reeds zijn geleverd. Dit geldt ook indien de voorwaarden voor oplevering overeenkomstig § 7 lid 1 en 2 van deze overeenkomst zijn vervuld, de afname door de opdrachtgever echter nog niet is bevestigd.


De ontwikkeling van het design door de opdrachtnemer geschiedt slechts voor de laatste twee actuele browserversies en derhalve niet voor oudere browserversies.§ 9. Vergoeding, betaling


1.


De opdrachtgever is gehouden aan de opdrachtnemer voor iedere concreet in opdracht gegeven prestatie de daarvoor geldende vergoeding te betalen.


2.


De vergoeding is na facturatie in beginsel na aanvaardingsbevestiging (§ 2 lid 2) opeisbaar.


3.


Voor zover de opdrachtnemer in plaats van het ontwikkelen en aanpassen van software slechts het ter beschikking stellen van bescheiden en telefonische advisering is verschuldigd, wordt het verschuldigde factuurbedrag na de aanvaardingsbevestiging (§ 2 lid 2) opeisbaar.Hoofdstuk IV. Rechten in geval van toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid; opzegging


§ 10. Rechten bij tekortkoming en aansprakelijkheid


1.


Voor tekortkomingen in het opzetten van de webshop is opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen die toepassing vinden op koopovereenkomsten (§ 434 e.v. BGB).


2.


Voor content die opdrachtgever ter beschikking stelt is opdrachtnemer niet verantwoordelijk. In het bijzonder is opdrachtnemer niet gehouden de content op eventuele strijd met wet- en regelgeving of verplichtingen jegens derden te beoordelen.


3.


Indien derden opdrachtnemer in verband met mogelijke schending van juridische verplichtingen resulterend uit content van de webshop aansprakelijk mochten houden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren en hem de kosten te vergoeden die voor hem in verband met mogelijke schending van juridische verplichtingen ontstaan.


4.


Ingeval van lichte schuld is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor het niet nakomen van contractuele hoofdverplichtingen, ingeval van schade aan personen en op grond van de Wet op de Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz). Voor het overige is de precontractuele, contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot opzet of grove schuld, waarbij deze aansprakelijkheidsbeperking ook geldt in geval van schuld aan de zijde van een hulppersoon van opdrachtnemer.


5.


Voor aanspraken in verband met tekortkomingen in de prestatie van opdrachtgever inclusief contractuele aanspraken op schadevergoeding geldt een verjaringstermijn van één jaar, indien de opdrachtgever geen consument is. Indien opdrachtgever een consument is, geldt ten opzichte van opdrachtgever een verjaringstermijn van één jaar voor contractuele schadevergoedingsaanspraken en van twee jaar voor alle overige aanspraken.Hoofdstuk V. Overige bepalingen


§ 11. Slotbepalingen, forumkeuze en toepasselijk recht1.


Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Kooprecht.


2.


Voorts gelden aanvullend en van lagere rang tegenover deze Voorwaarden de Algemene Voorwaarden van ePages Software "GmbH "Onafhankelijke Regelingen", die via www.epages.com/de/downlaod/te.htm kunnen worden bekeken.


3.


Alle afspraken die een wijziging, aanvulling of concretisering van de onderhavige contractsbepalingen inhouden, alsook bijzondere toezeggingen of afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen overeenkomstig § 126 b BGB.4.


In het geval individuele bepalingen van deze contractsbepalingen ongeldig zijn of hun geldigheid op grond van een later ingetreden omstandigheid verliezen, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de ongeldige contractsbepaling treedt een regeling die zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen, indien zij met de betreffende omstandigheid rekening hadden gehouden. Hetzelfde geldt voor leemtes in deze overeenkomst.

Top